Top 99 no extension

14. an.no
18. jbf.no
28. oik.no
35. rgf.no
56. mtv.no